Trạng thái máy chủLogo VietPNVietPNTình trạng các máy chủ trong hệ thống GPN VietPN (Hệ thống định tuyến GAME).Tên máy chủ Vị trí PPTP SSL SOCK5 IPSEC
VietPN Cache
VietPN Cache 1
1. FREE Viet Nam
2. FREE Viet Nam
3. FREE Viet Nam
4. FREE Viet Nam
5. FREE Viet Nam
6. FREE India
7. FREE Viet Nam
CHINA GAME & DOTA CHINA
CHINA GAME & DOTA CHINA 1
CHINA GAME & DOTA CHINA 2
CHINA GAME & DOTA CHINA 3
Beijing (1Gbps)
France
France 1
Germany
Germany 1
Italia
Denmark
Canada
London
POLAND
HONG KONG
HONG KONG 1
HONG KONG 2
HONG KONG 3
HONG KONG 4
HONG KONG 5
HONG KONG 6
HONG KONG 7
HONG KONG 8
HONG KONG 9
HONG KONG 10
HONG KONG 11
HONG KONG 12
HA KWAI CHUNG (1Gbps)
INDIA
JAPAN
JAPAN 1
JAPAN 3
JAPAN 4
KOREA
KOREA 1
KOREA 2
THAILAND
MALAYSIA
MALAYSIA 1
INDONESIA
SINGAPORE
SINGAPORE 1 (1Gbps)
SINGAPORE 2 (1Gbps)
SINGAPORE 3
SINGAPORE 4
SINGAPORE 5
SINGAPORE 6
TAIWAN
TAIWAN 1
TAIWAN 2
TAIWAN 3
TAIWAN 4
TAIWAN 5
TAIWAN 6
TAIWAN 7
ATLANTA
LOS ANGELES
LOS ANGELES 1
LOS ANGELES 2
LOS ANGELES 3
NEWYORK
BINH DUONG
CMC HA NOI
DOTA 2_1
DOTA 2_2
DOTA 2_3
DOTA 2_4
DOTA 2_5 (1Gbps)
DOTA 2_6 (1Gbps)
DA NANG
FPT HCM
FPT HCM 1
FPT HCM 2
FPT HA NOI
HA NOI
HA NOI 1 (1Gbps)
HA NOI 2
HA NOI 4
HA NOI 5
HA NOI 6
HA NOI 7
HA NOI 8
HA NOI 9
HA NOI 10
HA NOI 11
HO CHI MINH 2
HO CHI MINH 3
HO CHI MINH 4
HO CHI MINH 5
HO CHI MINH 6
HO CHI MINH 7
HO CHI MINH 8
HO CHI MINH 10
HO CHI MINH 11
HO CHI MINH 12
ODS HCM 1
ODS HCM 2
VDC HCM (1Gbps)
VDC Ha Noi (1Gbps)
VDC Ha Noi
VDC Ha Noi 1
VDC Ha Noi 2
VDC HCM 1
VDC HCM 2
Viettel HCM 1
Viettel HCM 2
Viettel HCM 3
Viettel HCM 4
Viettel HCM 5
Viettel HCM 6
Viettel HCM 7
Viettel HCM 8